Home » สู่สรวงสวรรค์ by โกศล อนุสิม
สู่สรวงสวรรค์ โกศล อนุสิม

สู่สรวงสวรรค์

โกศล อนุสิม

Published February 2002
ISBN : 9789742308247
Paperback
144 pages
Enter the sum

 About the Book 

รวมเรืองสันโลกมหัศจรรย จินตนาการแหงอนาคต1 ในหนังสือดีวิทยาศาสตร 88 เลม ทีคนไทยควรรูจักการสรงภาพในใจ หรือ จินตนาการ สามารถเติมเตมความรูสึกขาดหายใหเตมเปียมไปดวยพลังแหงการสรางสรรค จนสามารถผลักดันใหเกิดผลงานอันโดดเดนปรากฏสูสาธารณะ ดังเชน จินตนาการ อันกวMoreรวมเรื่องสั้นโลกมหัศจรรย์ จินตนาการแห่งอนาคต1 ในหนังสือดีวิทยาศาสตร์ 88 เล่ม ที่คนไทยควรรู้จักการสร้งภาพในใจ หรือ จินตนาการ สามารถเติมเต็มความรู้สึกขาดหายให้เตมเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ จนสามารถผลักดันให้เกิดผลงานอันโดดเด่นปรากฏสู่สาธารณะ ดังเช่น จินตนาการ อันกว้างไกลของผู้เขียน ได้ชักนำเราให้เดินทางไปในห้วงมิติอัศจรรย์อันไร้ขอบเขตจากความนึกคิด จนหลุดเข้าสู่ประตูดินแดนแห่งความฝัน และย่างก้าวตามทางเดินของเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์แฟนซีทั้ง 9 เรื่องราวที่มีความแปลกแตกแนวต่างกัน แต่ในความต่างนั้นผู้เขียนยังคงแนวคิดในหนึ่งเดียวที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาคือ ชี้ให้เห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมโลกที่ตัองรักษาให้คงอยู่แสนนาน พร้อมส่งเสริมในเรื่องศีลธรรมจรรยาที่มนุษย์เราพึงมีต่อกันสู่สรวงสวรรค์ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์แนวแฟนตาซี จำนวน 9 เรื่อง ที่แฝงแนวคิดเรื่องการรักษาสภาวะแวดล้อมของโลกไว้อย่างคมคาย เรื่องสั้นทั้ง 9 เรื่อง ได้แก่1. วีรบุรุษผู้ถูกลืม2. ทัณฑสถาน3. ศัตรูชั้นต่ำ4. ศรีอริยยุค5. กลับบ้าน6. ญาติต่างดาว7. สู่แดนฝัน8. ผู้สร้างอนาคต9. สู่สรวงสวรรค์